<< terug

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van 1000graden producten aan
consumenten

handelsmerk 1000graden, gevestigd te
Haarlem, Jansstraat 73 , 2011RW te Haarlem bij de Kamer van Koophandel Amsterdam
Ingeschreven onder nummer 34216319 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Door te bestellen geeft u aan met de leveringsvoorwaarden van 1000graden akkoord te gaan.

1. Definities

1000graden is eigenaar voor wat betreft auteursrecht
en depothouder van het handelsmerk 1142593 en leverancier
van het product.
- ‘besteller’: opdrachtgever tot het leveren van een product: een wederpartij
die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een
bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening
van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de
geleverde zaken.
- ‘ontvanger’: de geadresseerde van het bestelde artikel.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
1000graden en een besteller/ontvanger waarop 1000graden deze voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en
schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

3. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 19% BTW . Eventuele prijswijzigingen en zetfouten
zijn voorbehouden.

4. Verzendkosten
a) binnen Nederland: Voor leveringen binnen Nederland zijn de verzendkosten in de
prijs inbegrepen, met dien verstande dat hiervoor een bijdrage apart staat vermeld.

b) buiten Nederland: Voor leveringen buiten Nederland wordt een extra bijdrage in de
verzendkosten in rekening gebracht. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van
het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. U kunt hierover informatie
inwinnen door een e-mail te sturen naar info@1000graden.nl

5. Betalen
Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale
kosten, inclusief eventuele extra verzendkosten buiten Nederland, vermeld. Betaling
geschiedt altijd geheel vooraf door overschrijving van het factuurbedrag naar
Bankrekening 101763999 ten name van 1000graden te Haarlem.Betaling is mogelijk op de volgende wijzen:
a) Direct en online door middel van I deal doch na akkoord van de
betalingsbemiddelde. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.
b) In geval van (electronische) overboeking via uw eigen bank, dient de betaling
binnen 14 dagen na orderdatum volledig te zijn voldaan, waarna de bestelling zal
worden verzonden. 1000graden is niet verplicht te leveren zolang de
besteller/ontvanger niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien de
betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen vervalt voor 1000graden de
verplichting de bestelling nog langer te reserveren. Afwijkende betalingsafspraken
zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk overeengekomen.

6. Levering
Behoudens overmacht en eventuele, uitdrukkelijk op de website aangegeven
perioden waarbinnen geen verzending zal plaatsvinden, wordt een bestelling, indien
voorradig, uiterlijk binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden.
Derhalve is de ontvangstdatum van elke zending mede afhankelijk van de prestaties
van de vervoerder.

7. Kwaliteitsgarantie
1000graden staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst
beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
Uitzonderingen hierop vormen eventuele kleurverschillen of oneffenheden die bij
handgemaakte artikelen kunnen voorkomen.
Besteller/ontvanger kan 1000graden ook verzoeken om herstel,
vervanging of levering van het ontbrekende. Besteller/ontvanger is gehouden binnen
een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 5 dagen
na ontvangst van de goederen, daarvan via brief of e-mail melding te doen bij 1000graden .
Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van 1000graden
schade heeft opgelopen die te wijten is aan een verkeerde behandeling of
nalatigheid van de besteller/ontvanger of anderszins voor risico van de
besteller/ontvanger komt, zal 1000graden de besteller/ontvanger hiervan in kennis
stellen waarna 1000graden het product voor rekening van besteller/ontvanger kan
terugsturen.

9. Aansprakelijkheid
1000graden is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Breekbare producten worden zo goed mogelijk verpakt en verzekerd verzonden.

10. Voorbehoud
1000graden doet haar best om de website zo actueel mogelijk te houden, echter
het kan voorkomen dat een van de 1000graden collecties niet meer voorradig zijn.
In dat geval wordt er zo spoedig mogelijk contact met besteller opgenomen.

11. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de
bestelling en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie en nimmer
aan derden ter beschikking gesteld.

12. Suggesties
Suggesties of opmerkingen over de producten van 1000graden kunnen worden
doorgeven door een e-mail te sturen naar info@1000graden.nl of te schrijven
naar 1000graden, Jansstraat 73 , 2011RW , Haarlem

13. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien, is
Nederlands recht van toepassing.

14. Auteursrecht en handelsmerk
Naam, concept, ontwerp en website van 1000graden zijn eigendom van het bedrijf
1000graden. Niets hiervan mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid
zonder schriftelijke toestemming. Als handelsmerk is 1000graden geregistreerd
onder depotnummer 1142593

Informatie aanvragen

Velden met een * zijn verplicht